ផ្លូវឆ្កែ

0 Comments

អាត់ក៏ដូចជាខ្ញុំបានដើរនៅលើផ្លូវនេះ។

តើខ្ញុំមានសំណាងណាស់ដែលខ្ញុំចង់ឃើញផ្លូវទាំងនេះមិនថាខ្ញុំទៅទីណាក៏ដោយ។

ប្រសិនបើខ្ញុំស្វែងរកពួកគេតែងតែមានផ្លូវ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Comments

No comments to show.

Categories

Random Posts