ខ្ញុំ​បាន​បញ្ចប់!

0 Comments

ACE បានធ្វើការសម្រេចចិត្តមួយដែលគាត់ចង់ពាក់មេដាយម៉ារ៉ាតុងពាក់កណ្តាលម៉ារ៉ាតុង។ ខ្ញុំជឿថាមិនអីទេដោយពិចារណាថាគាត់គួរតែមានវាដូចខ្ញុំដែរ។ គាត់មិនបានមករត់ជាមួយខ្ញុំទេថ្ងៃនេះទោះយ៉ាងណាគាត់នឹងចូលចិត្ត!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Comments

No comments to show.

Categories

Random Posts